شمارهٔ ۲۲۶

شمارهٔ ۲۲۶

مرغکی سرگشته گردد کو به کو
یار او با او و می گوید که کو