شمارهٔ ۲۲۵

شمارهٔ ۲۲۵

مرشدی کو خبیر این راه است
به یقین دان که نعمت اللّه است