شمارهٔ ۲۱۳

شمارهٔ ۲۱۳

ما بین دو عین راست از نون تا میم
بینی الفی کشیده بر صفحهٔ سیم