شمارهٔ ۲۱۲

شمارهٔ ۲۱۲

لیس فیه الدار غیره دیار
سخنی گفته ام چو آب زلال