شمارهٔ ۲۰۵

شمارهٔ ۲۰۵

گرد اندوه من نمی گردم
بر من اندوه گرد می گردد