شمارهٔ ۲۰۴

شمارهٔ ۲۰۴

گر گدا باشد به یاد پادشه نبود عجب
این عجب بنگر که سلطان می کند یاد گدا