شمارهٔ ۲

شمارهٔ ۲

از ازل تا ابد دمی باشد
داند آن کس که همدمی باشد