شمارهٔ ۱

شمارهٔ ۱

ابداً مرغ عقل اگر پرد
ره به خلوتسرای او نبرد