شمارهٔ ۱۹۳

شمارهٔ ۱۹۳

گر بر افروزد آتش دردم
عالمی سوخته شود در دم