شمارهٔ ۱۹۲

شمارهٔ ۱۹۲

که غیر از انبیا و اولیا کس
نداند سر این علم از مه و که