شمارهٔ ۱۶۲

شمارهٔ ۱۶۲

صوت داود است و ما خوش نغمه ای داریم از آن
مرغ روح ما کند تسبیح با ما جاودان