شمارهٔ ۱۶۱

شمارهٔ ۱۶۱

شیر مردی باید از خود رسته ای
وز دو عالم رخت خود بر بسته ای