شمارهٔ ۱۳۸

شمارهٔ ۱۳۸

رب و مربوب خویش می جوید
نعمت اللّه سخن چنین گوید