شمارهٔ ۱۳۷

شمارهٔ ۱۳۷

رب الارباب رب این مربوب است
در مذهب ما محب و هم محبوب است