شمارهٔ ۱۱۶

شمارهٔ ۱۱۶

در زمانی که با خدا باشیم
پادشاهان گدای ما باشند