شمارهٔ ۱۱۵

شمارهٔ ۱۱۵

در ریاضت مراد خواهی یافت
عاقبت آن گشاد خواهی یافت