شمارهٔ ۱۰۱

شمارهٔ ۱۰۱

خواجه ای دیدم که می آید ز کیچ
گرچه کیچی بود با ما بود کیچ