شمارهٔ ۱۰۰

شمارهٔ ۱۰۰

خواجه بی عقل است و سرگردان شده
پیچ دستارش گواهی می دهد