دوبیتی شمارهٔ ۷۲

دوبیتی شمارهٔ ۷۲

بدان که حضرت اعلی نمی توان دانست
ز ذات او به جز اسما نمی توان دانست
هر آنچه ممکن دانستن است دانستیم
ولی حقیقت او را نمی توان دانست