دوبیتی شمارهٔ ۷۱

دوبیتی شمارهٔ ۷۱

همه عالم تن است و او جان است
شاه شروان و میر او جان است
جام گیتی نماش می خوانند
به حقیقت بدان که این آن است