دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹

هر بلا کز حضرتش ما را بود
خوش بلائی از چنان والا بود
هر بلا کآمد از او نبود بلا
آن بلا نبود که آن والا بود