دوبیتی شمارهٔ ۱۴۸

دوبیتی شمارهٔ ۱۴۸

به هر صورت که ما را رو نماید
ببین تا نور چشمت را فزاید
توان دیدن اگر لطفش به رحمت
حجاب از دیدهٔ ما برگشاید