دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶

هر بلا کز حضرتش ما را بود
آن بلا نبود که آن آلا بود
هر بلا کاید از او نبود بلا
خوش بلائی از چنان بالا بود