دوبیتی شمارهٔ ۱۱۵

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۵

بسط او از بسط آن سلطان بود
در میان اهل دل چون جان بود
از نسیم لطف او گلزار ما
همچو غنچه دایماً خندان بود