دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸

عقل نفی ما سوی اللّه می کند
عشق ما اثبات اللّه می کند
لا و الا هر دو را در هم شکن
کاین نصیحت نعمت اللّه می کند