دوبیتی شمارهٔ ۱۰۷

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۷

مرغ زیرک بین که یاهو می زند
روز و شب با او و کو کو می زند
ذهن تیر انداز ما بر هر نشان
می شکافد مو و بر مو می زند