دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶

عاقلان گر چه بسی در سفته اند
در همه بابی سخنها گفته اند
در سراشان همچنان خاشاک هست
تا نپنداری که خانه رفته اند