شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
در مناقب اطباء عالِم گوید قال النّبی صلی اللّٰه علیه وسلّم فی شأنهم العلم علمان علم الابدان و علم الادیان
سنایی
سنایی( الباب التاسع فیالحکمة والامثال و مثالب شعراء المدّعین ومذّمة الاطباء والمنجّمین )
147

در مناقب اطباء عالِم گوید قال النّبی صلی اللّٰه علیه وسلّم فی شأنهم العلم علمان علم الابدان و علم الادیان

باز مردی که وی طبیب بُوَد
در سخن حاذق و ادیب بُوَد
کرده باشد ز اوستاد قبول
خوانده باشد بسی کتاب اصول
در ریاضی برد به دانش راه
وز طبیعی بود به وجه آگاه
داند اسرار علمی و عملی
مسله های خلافی و جدلی
از برون پی برد به حال درون
داند احوال اندرون ز برون
بیند احوال علّت و امراض
داند اسباب جوهر و اعراض