شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
فی ترک العادة بالمجاهدة
سنایی
سنایی( الباب السّابع فصل فی الغرور و الغفلة والنسیان و حبّ الامانی والتّهور فی امور الدّنیا و نسیان الموت والبعث والنشر )
93

فی ترک العادة بالمجاهدة

چکنی در کنار مادر خو
آخر ای نازنین کم از دو دو
پای در نه به راه بی فریاد
بر خرد خوان که هرچه باداباد
آنکه با میل مال و مُل باشد
نقد در دل ز بیم ذُل باشد
به مُل و مال میل تا چه کنی
الفی قد چو دال تا چه کنی
تا تو ترکی همی کنی بر من
هندویت نقد گشت جان می کن
تا تو خود را نهی چو ترک محل
هندویت سر گرفت زیر بغل
علف میش خود نکرده به کف
گرگ را گشته همچو میش علف
تو علف گشته مر فنا را رَو
باز داده ز دست گوز گرو
تو طلبکار قوت و خصم تو باز
چنگ کرده به حنجر تو دراز