قطعه شمارهٔ ۷۰

قطعه شمارهٔ ۷۰

نوکران میر حاج اختچی
زین و پالان را به تنگ آورده اند
این دو بد قول مخالف وعده را
راستی نیکو به جنگ آورده اند