قطعه شمارهٔ ۶۹

قطعه شمارهٔ ۶۹

پادشاها بندگان درگه احسان تو
هر یک از هر جنس چندین چارپا بسته اند
چند نوبت خواستم اسبی به اسبی با رهی
این چنین میر اخران چرا در بسته اند