قطعه شمارهٔ ۵۰

قطعه شمارهٔ ۵۰

دیدی که محمد مظفر
در کسوت فاقه چون به سر برد
می زیست به جامه های کرباس
وانگه که بمرد در کول مرد