قطعه شمارهٔ ۴۹

قطعه شمارهٔ ۴۹

ایا شاهی که بر الواح گردون
فلک نقش ثنایت می نگارد
دعاگو یک سخن دارد اجازت
اگر باشد در آید عرضه دارد