قطعه شمارهٔ ۴۸

قطعه شمارهٔ ۴۸

شها قمری طوق دار تو آمد
که تا آستان بوسد و باز گردد
اگر هست ره تا چو دولت در آید
وگر نیست چون بلا باز گردد