قطعه شمارهٔ ۳۹

قطعه شمارهٔ ۳۹

ز پیری جهان دیده کردم سوالی
که بهر معیشت ز مال بضاعت
چه سرمایه سازم که سودی کند گفت
اگر می توانی قناعت قناعت