قطعه شمارهٔ ۳۸

قطعه شمارهٔ ۳۸

خواجه از قول باز می گردد
خواجه را شرط و قول و پیمان نیست
دلپذیر است قول او لیکن
لیکنش بازگشت چندان نیست