قطعه شمارهٔ ۳۷

قطعه شمارهٔ ۳۷

وزیرا جهان قحبه بی وفاست
تو را زین چنین قحبه ای ننگ نیست
برون زین فراخی دگر را بخواه
خدای جهان را جهان تنگ نیست