قطعه شمارهٔ ۲۷

قطعه شمارهٔ ۲۷

دیدن خواجگان بلایی بود
بنده عمری ازین بلا می جست
ناگهانش به علت رمدی
دولتی داد اتفاقی دست
رفت در کنج خانه ای تاریک
دیده دربست و از بلا وارست
بنده صد سال دیگر ار باشد
بیش ازین خواجگان که اکنون هست
روشنایی جز این نخواهد دید
غیر ازین طرف بر نخواهد بست