قطعه شمارهٔ ۲۶

قطعه شمارهٔ ۲۶

می که نفع است درو در خوردست
گرچه بیش از همه بدنام و دنی است
خار کو ما در گلبرگ طری است
ز آنچه آزار کند سوختنی است