قطعه شمارهٔ ۱۰۵

قطعه شمارهٔ ۱۰۵

آنکه از کبر، یک وجب می دید
از سر خویش تا به افسر هور
وانکه می گفت شیر معرکه ام
دولت شاه ساخت او را کور
قوت الظهر پشت او شکست
قره العین کرد چشمش کور
تا بدانی که با سعادت و بخت
برنیاید کسی به مردی و زور