شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب پنجم در عشق و جوانی

باب پنجم در عشق و جوانی