ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه