رباعی شمارهٔ ۹۸

رباعی شمارهٔ ۹۸

عرفی دل ما کیش دگرگون نکند
دریوزه جز از درون پر خون نکند
سامان بهشت اگر در این کوچه کشید
امید سر از دریچه بیرون نکند