رباعی شمارهٔ ۸۶

رباعی شمارهٔ ۸۶

عشق تو خرابات نشین می باشد
کوی تو بهشت عقل و دین می باشد
در دور تو هست جای دل در کف دست
در عهد تو جان در آستین می باشد