شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۸۱
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی( رباعیها )
99

رباعی شمارهٔ ۸۱

شوخی که ز خنده چشمهٔ نوش شود
خورشید به سایه اش هم آغوش شود
خندید و کرشمه کرد و از خود رفتم
آری دو شیرابه زود بیهوش شود