شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
رباعی شمارهٔ ۷۹
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی( رباعیها )
80

رباعی شمارهٔ ۷۹

در دیدهٔ هجر خواب پژمرده شود
دل بی لبت از شراب پژمرده شود
بی روی تو چون گل ز دم سرد خزان
از آه من آفتاب پژمرده شود