رباعی شمارهٔ ۷۳

رباعی شمارهٔ ۷۳

از عشق شراب نیستی جوید روح
زین می شکند صراحی توبه نصوح
آن جا که محیط عشق توفان خیز است
گهوارهٔ اطفال بود کشتی نوح