رباعی شمارهٔ ۶۹

رباعی شمارهٔ ۶۹

دل در هوس وصل تسلی طلب است
در پردهٔ صورت است و معنی طلب است
گفتم که به یأس دل تسلی یابد
فریاد که یأس هم تسلی طلب است