رباعی شمارهٔ ۵۹

رباعی شمارهٔ ۵۹

ای آن که برت سفال و یاقوت یکی است
اعجاز مسیح و سحر هاروت یکی است
گر معرفت روح مجرد داری
زیب تن و آرایش تابوت یکی است