رباعی شمارهٔ ۵۱

رباعی شمارهٔ ۵۱

ای عشق که مدح تو همین عشق بس است
برقی ست که موسی اش یک مشت خس است
نی نی در مستی نزنم، گلزارست
کش موسی عمرا ن گل مشکین نفس است